ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

 1. Esther Senders – Brandfull, gevestigd te Riethoven, KvK-nummer 75674777, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.

 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

 3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.

 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes en aanbod

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.

 2. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst, dan wel een geschat aantal uren x uurtarief vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals drukkosten, verzendkosten en aanschafkosten van stockmateriaal, worden apart vermeld.

 3. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet alles van de offerte geheel wordt afgenomen dan wel doorlopen. Opdrachtnemer komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken en is gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de (volgende) betaling is voltooid.

 4. In geval er geen vast tarief is afgesproken wordt vooraf een schatting van het benodigde aantal uren gemaakt. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Het werkelijk aantal gewerkte uren zal worden gefactureerd. Bij verwacht overwerk wordt de opdrachtgever tijdig ingelicht.

 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
  Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden
  dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.

 6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

 7. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in
  de tijdige betaling van een factuur, is deze
  van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 8. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 
 

Artikel 5 Informatieverstrekking opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.

 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

 4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.

 2. Doordat enkele diensten van opdrachtnemer online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Artikel 7 Wijziging en annulering

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft opdrachtnemer de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Opdrachtnemer maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar.

 2. Annulering van de overeenkomst tot grafische designs dient schriftelijk plaats te vinden.
  Wanneer de overeenkomst wordt ontbonden,
  is opdrachtnemer in geen geval gehouden de aanbetaling te retourneren. Bij annulering gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: bij annulering na het accepteren van de offerte, maar voor het starten met de werkzaamheden wordt 25% van

  de geoffreerde kosten in rekening gebracht; bij annulering na een eerste revisieronde wordt 75% van het bedrag in rekening gebracht; bij annulering na een tweede revisieronde wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. In geval van annulering

wanneer op basis van uurtarief wordt gewerkt, worden de tot dan toe gemaakte uren onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is niet gerechtigd
het ontwerp tot dan toe te gebruiken, tenzij het volledige offertebedrag wordt voldaan.

 1. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een online cursus of e-book, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt opdrachtgever toegang tot zijn aankoop. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in
  dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om
  op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van online programma’s te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan opdrachtgever worden gecommuniceerd.

 3. In geval van een wijziging als genoemd in het vorige lid van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft opdrachtgever slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag aan opdrachtnemer.

Artikel 8 Overmacht

 1. In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is
  onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.

 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid
  van dit artikel omschreven voordoet, worden
  de verplichtingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, en er geen vervanging mogelijk is door opdrachtnemer, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

 
 

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij
  de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 3. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content.

 4. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet- gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.

 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vertragingen door derden, waaronder leveranciers.

 6. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.

 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten
  in aangeleverde teksten of incorrect gebruik van auteursrechtelijk beeld wanneer opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor het concept of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en hier geen gebruik van heeft gemaakt.

 8. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De opdrachtgever bevestigt dat alle stukken die aan opdrachtnemer worden geleverd eigendom zijn van de opdrachtnemer en sluit hiermee aansprakelijkheid uit.

 9. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening is gebracht.

 10. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde diensten en goederen.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij opdrachtnemer. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

 2. Opdrachtgever komt een exclusieve licentie voor

gebruik toe na volledige betaling. Opdrachtgever is niet gerechtigd het aangeleverd materiaal te gebruiken voor andere doeleinden of media dan overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd materiaal te (laten) bewerken of uit te snijden, zonder voorafgaande toestemming.

 2. Elke handeling in strijd met dit artikel wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

 3. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

 4. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever opdrachtnemer toestemming
  het beeldmateriaal te gebruiken voor portfolio, eigen website, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij vooraf uitdrukkelijk bezwaar gemaakt.

 5. Opdrachtnemer verleent de opdrachtgever
  een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet- sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de online cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

 6. Bij beëindiging van het online programma vervalt het recht van de opdrachtgever om in te loggen. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van opdrachtnemer. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om, waar mogelijk, het materiaal op te slaan.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

 

Artikel 12 Levering

 1. Opdrachtnemer spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte levertijd in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.

 2. Ontwerpen worden aangeleverd met
  verschillende voorstellen in 1 ontwerp, tenzij anders overeengekomen. Na eerste aanlevering vinden maximaal 2 revisierondes plaats. Aangepaste wensen van opdrachtgever, of revisies die buiten de afgesproken rondes of rondetijd vallen, kunnen een meerprijs opleveren.

 3. Content wordt digitaal en in de overeengekomen extensies aangeleverd.

 4. Als verzendadres geldt het adres dat de opdrachtgever heeft opgegeven. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

Artikel 13 Klachten

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten en goederen binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Zij streeft ernaar klachten binnen 7 kalenderdagen te behandelen.

 2. Indien van een gebrek of gewenste aanvulling later melding wordt gemaakt, of er al twee revisies hebben plaatsgevonden, worden revisies verwerkt op basis van het uurtarief van opdrachtnemer.

 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 3. Geschillen zullen enkel worden beslecht door de rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.